درباره ما

سرآمدی کسب و کارهای هوایی

یکی از مهمترین راه‌های ایجاد ارزش در شرکت‌های هوایی، تبادل خدمات و قابلیت‌ها با سایر مجموعه‌ها و انجام تعاملات دانشی آنها با یکدیگر است و از طرفی افزایش توانمندی و بینش مناسب به عنوان عامل اصلی، امری ضروری است که بحران‌های پیش روی را کاهش و باعث ارتقاء و ایجاد هم‌افزایی میان سازمان‌های هوایی و نقش آفرینی بهینه مجموعه در بازارهای رقابتی و اشتراک دانش سازمانی می‌گردد.

از این رو در شرکت توسعه خرد ویرا برآن شدیم تا با ایجاد فضایی حرفه‌ای و تعامل بین شرکت‌های هوایی و ارائه طرحی خاص در این حوزه باعث افزایش فعالیت، رونق کسب و کار و معرفی متخصصان به بهترین شکل باشیم.


نگرش ها:
ایجاد ارزش در شرکت‌های هوایی؛
ارتقاء و ایجاد هم‌افزایی میان سازمان‌های هوایی؛
نقش آفرینی بهینه مجموعه در بازارهای رقابتی؛
اشتراک دانش سازمانی؛
ایجاد فضایی حرفه‌ای و تعامل بین شرکت‌های هوایی؛
رونق کسب و کار هوایی؛
معرفی متخصصان.

اهداف " سرآمدی کسب و کارهای هوایی " به شرح زیر می باشد"

  1. ایجاد پایگاههای اطلاعات فنی، تاسیس کتابخانههای تخصصی، انتشار کتب، نشریات فنی و تخصصی؛
  2. فراهم آوردن فرصتها و امکانات برای مدیران و متخصصان صنعت هوایی بهمنظور ایجاد ارتباط و تفاهم با یکدیگر از طریق تبادل افکار، حضور در سمینارها، همایشها، کنفرانسها و کمیتههای کارشناسی؛
  3. کمک به ارتقا سطح دانش و مهارت مدیران و متخصصان صنعت هوایی؛
  4. مشاورههای فنی، سیستمی، تخصصی و صنعتی به صنعتگران و سرمایه گذاران بخش هوایی؛
  5. برگزاری جوایز ملی جهت ایجاد رقابت و رتبهبندی اثر بخش متخصصان.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر کاتالوگ مقابل را دانلود کنید ...